Gratis bezorgd!

Algemene voorwaarden

Europese Algemene Inkoopvoorwaarden

 

Artikel 1 – definities

 1. Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan de woninginrichter, detaillist in woningtextiel, detaillist in meubelen, detaillist in keukens, detaillist in badkamers, meubelmaker, woning- en meubelstoffeerder, behanger, detaillist in verlichtingsartikelen, exploitant van een speciaalzaak in bedden, van het vloerenbedrijf, of van het interieurbouwbedrijf.
 2. Onder verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken en/of diensten levert aan koper.

Artikel 2 – toepasselijkheid

 

Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten inzake de inkoop van zaken en/of diensten die koper met verkoper sluit. Door aanvaarding van de door koper verstrekte opdracht erkent verkoper dat deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van daarmede strijdige en/of daarvan afwijkende voorwaarden.

 

Artikel 3 – het verstrekken van gegevens door verkoper

 1. Verkoper verschaft aan koper nauwkeurige en duidelijke productinformatie (inclusief montagetijden en gewicht van colli’s). Indien ten aanzien van een bepaalde productgroep een productinformatiesysteem bestaat, zal verkoper conform dit systeem de productinformatie aanleveren. Verkoper levert ten minste productinformatie aan over de productgroepen, volgens het model zoals bijlage ( opgesteld door …) aan de onderhavige voorwaarden is gehecht. De verkoper verschaft de productinformatie zodra een product in productie wordt genomen.
 2. Veranderingen in de collectie worden op een vroegtijdig tijdstip, maar tenminste twee maanden tevoren, aangekondigd. Alle schade die voortvloeit uit een te late aankondiging komen voor rekening van de verkoper.
 3. Verkoper stelt van alle producten foto- en voor het product representatief stalenmateriaal ter beschikking.
 4. Verkoper verschaft koper onderhoudsinformatie over het product.
 5. Verkoper is bereid gebruik te maken van Electronic Data Interchage (EDI), gebaseerd op de officiële CSA-PRICAT voor de orderverwerking, orderbevestiging, de informatie over levertermijn, leverdatum, de facturering, de informatie over prijslijsten, productinformatie, en dergelijke.
 6. De orderbevestiging bevat de noodzakelijke gegevens met betrekking tot hoeveelheid, prijs per eenheid, betalingscondities, levertijd en afleveradres van de bestelde goederen, alsmede een product- en kwaliteitsspecificatie en, indien van toepassing, een montage-instructie (+ montagetijd + gewicht per colli) in de taal van de koper.

 

Artikel 4 – prijswijzigingen

 1. De overeengekomen prijs, zoals vermeld op de orderbevestiging, heeft een geldingsduur van een jaar vast na eerste levering. In onderling overleg en indien daartoe aanleiding bestaat kunnen prijzen worden herzien.
 2. Prijswijzigingen worden tenminste drie maanden tevoren aangekondigd. De aankondiging gaat vergezeld van een prijslijst, waarop de prijswijzingen en de ingangsdatum staan vermeld.

Artikel 5 – kwaliteit en hoedanigheid van de levering

 

De verkoper garandeert:

 1. a dat de levering volledig is;
  b. dat de artikelen worden vergezeld van een afleverbon, waarop alle gegevens van de order of orderbevestiging vermeld staan met uitzondering van de prijs. Tevens garandeert de verkoper dat de artikelen verzegeld gaan van een afleverdocument waarop tenminste vermeld staan de referenties en het aantal verpakkingen van de levering. Op de verpakking van elk artikel is minimaal vermeld het ordernummer en een beschrijving van het artikel. De tekst is in de taal van de koper. Dit artikel is ook van toepassing op serviceorders;
  c. dat de levering geheel in overeenstemming is met de eisen vervat in de door koper gegeven opdracht, specificaties, tekeningen en/of andere door of namens koper verstrekte documenten;
  d. dat de levering, ten minste voldoet aan de in het land van de koper geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften;
  e. dat de artikelen van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten is;
 2. 2. Indien de levering reeds bij aflevering of binnen twee maanden daarna niet blijkt te voldoen aan het gestelde in lid 1 van dit artikel, dan heeft koper het recht het geleverde voor rekening en risico van verkoper aan deze te retourneren, onverminderd het bepaalde in artikel 10.

Artikel 6 – tussentijdse inspecties en keuringen

 1. Koper heeft te allen tijde het recht de zaken of daartoe behorende zaken en/of werkzaamheden tussentijds te (doen) inspecteren, of te (doen) keuren. De verkoper verstrekt daartoe binnen redelijke grenzen de nodige hulp.
 2. In geval van een afkeuring zal de verkoper onverwijld, met opgaaf van redenen, daarvan in kennis worden gesteld. De verkoper zal dan gehouden zijn het afgekeurde binnen een door koper gestelde termijn te vervangen c.q. te verbeteren, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.
 3. Tussentijdse inspectie of keuring of het ontbreken daarvan houdt geen aanvaarding in.
 4. De betalingsverplichting van koper wordt bij afkeuring opgeschort.

Artikel 7 – eindkeuring

 

Wordt de levering onderworpen aan een eindkeuring dan zijn de bepalingen vervat in artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 – verpakking en verzending

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen franco huis.

 1. De levering is inclusief het uitladen. De transporteur wordt hierover door de verkoper geïnformeerd.
 2. De levering geschiedt op het adres, dat door de koper als leveringsadres is opgegeven.
 3. De verkoper zal de levering zodanig verpakken, dat deze de plaats van bestemming in goede staat bereikt. Indien toch transportschade ontstaat dan is verkoper daarvoor aansprakelijk.
 4. Eventueel door koper aan de verpakking gestelde eis, mits deze door koper tijdig zijn kenbaar gemaakt, zal door verkoper zorgvuldig in acht worden genomen. Verkoper zal ook eventuele wettelijke eisen en overheidsvoorschriften op het gebied van verpakkingen en de afvoer hiervan in acht nemen.
 5. Een zending die niet voldoet aan het gestelde onder de voorgaande leden behoeft door koper niet te worden geaccepteerd.
 6. Een deellevering wordt niet geaccepteerd, tenzij met uitdrukkelijke toestemming door de koper. De naam van de persoon die de uitdrukkelijke toestemming verleende wordt vermeld op het afleverdocument.
 7. Transportschade en/of andere schade aan de geleverde zaken dienen door de koper binnen veertien dagen na ontdekking door de koper bij verkoper te worden gemeld.

Artikel 9 – levertijd

 1. De verkoper erkent dat tijdige nakoming van de overeenkomst een voor hem essentiële verplichting is.
 2. De termijnen genoemd op de orderbevestiging zijn fatale termijnen, tenzij uiterlijk binnen twee weken na het plaatsen van de order schriftelijk door verkoper aan koper een nieuwe afleveringsdatum wordt opgegeven. Deze nieuwe datum, welke nieuwe datum nimmer meer dan vier weken na de oorspronkelijk opgegeven leverdatum zal liggen, geldt dan als fatale termijn. Indien koper binnen twee weken na het plaatsen van de order géén orderbevestiging van verkoper heeft ontvangen, dan geldt de door koper opgegeven afleverdatum als fatale termijn.
 3. De exacte datum van levering wordt tenminste één week tevoren medegedeeld.
 4. Indien de termijnen, als bedoeld onder lid 2 van dit artikel, worden overschreden, is koper gerechtigd vanaf de dag waarop de levering had moeten geschieden tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50 of de daadwerkelijk geleden schade in mindering te brengen voor iedere week waarmee de vervaldag wordt overschreden. Dit laat de mogelijkheid onverlet om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd kopers verdere rechten de overeenkomst naar eigen keuze geheel of, ten aanzien van het niet tijdig afgeleverde gedeelte daarvan, te ontbinden.
 5. Orders met een specifieke levertermijn of -datum mogen slechts met uitdrukkelijke toestemming van de koper binnen een andere termijn of op een andere datum worden geleverd. Bij een algemene prijsstijging wordt op dit lid een uitzondering gemaakt. Bij een algemene prijsstijging neemt de verkoper contact op met de koper en vraagt of de koper de afspraak wil handhaven.
 6. Indien koper tengevolge van de te late levering gehouden is schade te vergoeden aan zijn afnemers, dan zal deze schade geheel vergoed worden door verkoper. Koper is alsdan gerechtigd het bedrag van de schade te verrekenen met de facturen van de verkoper.

Artikel 10 – garantie tot herstel van gebreken

 1. Verkoper garandeert dat de zaak die eigenschappen bezit, die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de koper het recht op reparatie c.q. vervangen, dit ter keuze aan de koper.
 2. Daarnaast garandeert verkoper alle gebreken welke zich voordoen, op basis van het navolgende systeem: binnen twee jaar na levering aan eindgebruiker: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor rekening van verkoper; binnen drie jaar na levering aan eindgebruiker: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor de helft voor rekening van de verkoper. De verkoper verbindt zich voorts herstel ten spoedigste en in elk geval binnen de door de koper bij aanzegging gestelde redelijke termijn uit te voeren door middel van herstel of vervanging van de gebrekkige levering.
 3. De verkoper is gehouden alle kosten te dragen die gemaakt dienen te worden om herstel van de gebreken waarvoor hij krachtens het in lid 1 bepaalde aansprakelijk is.
 4. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichtingen en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsook in spoedeisende gevallen, heeft koper het recht voor rekening en risico van de verkoper het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits de verkoper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.
 5. De verkoper vrijwaart koper voor vorderingen van derden wegens gebreken van te leveren zaken, respectievelijk wegens handelen of nalaten van verkoper, diens personeel of anderen, door hem bij de uitvoering van de levering betrokken.
 6. Koper is gerechtigd tot verrekening van alle kosten van alle schade genoemd in dit artikel met de facturen van de verkoper, mits behoorlijk gespecificeerd en aangetoond.

Artikel 11 – faillissement of (voorlopige) surséance onderneming verkoper

 1. In geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling en/of liquidatie van de onderneming van verkoper, heeft koper het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de verdere rechten van koper.
 2. Alle vorderingen die koper in het bovengenoemde geval op de verkoper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12 – rechten van derden

 

Verkoper vrijwaart koper tegen elke vorm van inbreuk op rechten van derden welke het gevolg zouden kunnen zijn van het door koper op de markt brengen van de van verkoper gekochte zaken en vergoedt koper alle schaden en kosten welke koper dientengevolge lijdt.

 

Artikel 13 – aansprakelijkheid

 

Verkoper vrijwaart koper tegen alle aanspraken welke jegens hem gemaakt worden, omdat een door verkoper geleverd product een gebrek blijkt te bezitten waardoor derden schade ondervinden.

 

Artikel 14 – betalingen

 1. Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zullen door koper op de overeengekomen wijze worden voldaan. Koper behoudt zich echter het recht voor opeisbare vorderingen op verkoper, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met aan verkoper verschuldigde bedragen.
 2. Bij deelleveringen wordt betaald nadat de laatste deellevering is ontvangen, tenzij de deelleveringen op uitdrukkelijk verzoek van de koper geschiedt of indien de koper uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor deelleveringen.
 3. Facturering vindt plaats, nadat alle zaken die vermeld staan op de order zijn geleverd.

Artikel 15 – verzuim

 

Verkoper wordt geacht zondermeer in gebreke te zijn en is jegens koper gehouden tot volledige vergoeding van schaden, kosten en interesten in het geval hij in strijd met de in de overeenkomst en deze algemene inkoopvoorwaarden opgenomen bepalingen handelt.

 

Artikel 16 – geschillencommissie woninginrichting

 

Verkoper conformeert zich aan de uitspraak van de nationale Geschillencommissie, indien deze tot gevolg heeft dat aan koper een verplichting wordt opgelegd uitsluitend als gevolg van een fout van het geleverde product en/of een onderdeel daarvan, dan wel als gevolg van een verborgen gebrek, mits verkoper de gelegenheid heeft gehad om de klacht te beoordelen en deze ongegrond heeft verklaard. Verkoper zal aan koper vergoeden waartoe koper op basis van het bindend advies is verplicht, waaronder begrepen het klachtengeld, behandelingskosten en overige kosten waartoe koper is veroordeeld.

 

Artikel 17 – bestendige handelsrelatie

 

Indien er sprake is van een bestendige handelsrelatie tussen koper en verkoper, kan verkoper deze slechts beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar.

 

Artikel 18 – valuta

 

De inkoop- en verkoopprijs wordt uitgedrukt in Euro’s. Indien een andere valuta is overeengekomen, wordt deze aan de hand van de dan geldende dagkoers, zijnde de middenkoers voor giraal geldverkeer op de Europese wisselmarkt, omgerekend in Euro’s. Betaling zal geschieden in Euro’s omgerekend tegen bovengenoemde dagkoers, geldend op het moment van afsluiten van de order. Het bovenstaande is niet van toepassing indien op verzoek van koper de betaling plaatsvindt in buitenlandse valuta.

 

Artikel 19 – toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend nationaal recht van de koper van toepassing.
 2. Geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar koper gevestigd is.
 3. Al deze regels zijn een toevoeging aan de nationale wetgeving van de koper.

Artikel 20 – tekst inkoopvoorwaarden

 

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien van een vertaalde tekst gebruik wordt gemaakt, zal bij eventuele onduidelijkheden als gevolg van de vertaling de Nederlandse tekst doorslaggevend zijn.

Call Now Button